Péče o těhotné v ordinaci GYNERA

Zásady

Těhotné je poskytnuta péče v těhotenství v rozsahu schváleném ČGPS (Česká gynekologicko – porodnická společnost).

Rozsah standardní péče může být rozšířen po dohodě podle doporučení lékaře nebo přání pacientky. Rozšíření péče je možné buď během předání plánu, který je potvrzen pacientkou ve 13. - 14. týdnu, nebo v průběhu těhotenství (ale pouze pokud nedojde k překročení kapacity ordinace).

Délka plánovaného standardního vyšetření lékařem je 15 minut. Poradna u sestry tomuto vyšetření předchází, žádáme proto pacientky, aby se ke standardnímu vyšetření dostavily o cca 15 min dříve nebo podle pokynů z předchozího vyšetření. V případě pozdního příchodu (z jakéhokoliv důvodu) není možno dodržet standardní rozsah vyšetření, a pacientka bude proto přeobjednána na jiný den.

Pacientka je k potvrzení gravidity objednána na 7. - 8. týden (tzn. 6 týdnů + 1 den až 7 týdnů + 6 dní od 1. dne poslední menstruace) resp. 14 dní po prvním pozitivním těhotenském testu, pokud byl při opoždění menzes první test negativní.

Při tomto vyšetření je pacientce předán plán péče pro celý průběh gravidity, a to včetně návrhu na nadstandardní vyšetření. Tato vyšetření jsou doporučena v souvislosti se specifickými riziky pro konkrétní těhotnou.

Pokud pacientka chce podstoupit doporučená nadstandardní vyšetření, jako vyjádření souhlasu předá lékaři tento plán potvrzený podpisem, a to při vyšetření ve 13. - 14. týdnu. Pokud tento plán potvrzený nepředá, bude jí garantován pouze standardní rozsah péče.

Pokud se objeví potřeba dalšího vyšetření, které nebylo očekáváno, resp. konzultace na jiném pracovišti apod., není takové vyšetření považováno za nadstandardní a pacientka ho nehradí.

Péče je poskytována do termínu porodu, nebo do porodu, pokud se lékař nerozhodne jinak – v takovém případě péče končí předáním do jiného zařízení, například porodnice.

 


Parametry standardního vyšetření:

 • Vyšetření krevního tlaku, hmotnosti, vyšetření moči (cukry, bílkoviny).
 • Detekce vitality UZ.
 • Vaginální vyšetření – do 30. týdne dle rozhodnutí lékaře, od 30+0 pravidelné.

OGTT :

 • Lačnění od 20. hod. předchozího dne, již při předchozí večeři vynechat ovoce, sladké jídlo a sladký nápoj. Do vyšetření je možno pít nesladké nápoje.
 • Průběh vyšetření: nalačno odběr krve. Je-li hodnota v mezích normy, vypití sladkého roztoku během 20 minut. Odběr krve ze žíly za 60 a 120 minut.
 • Pokud je vstupní hodnota mimo limity (nebyl dodržen postup vylačnění), sladký roztok nebude podán, odběr z žíly nebude proveden a bude nabídnuto jiné vyšetření (nadstandardní). V případě souhlasu bude pacientka odeslána k diabetologovi k dalšímu vyšetření.

Ultrazvuková vyšetření v graviditě:

UZ - 12+0/13+6 :

 • Základní vyšetření: počet plodů, u vícečetné gravidity jedno/vícevaječnost, vitalita – záznam srdeční aktivity plodu, určení stáří plodu a termínu porodu. Základní morfologické posouzení.
  • Tímto vyšetřením je možno odhalit cca 40 % vrozených morfologických (vývojových) vad.
 • Kombinovaný screening morfologických a chromozomálních vad:
  • Zahrnuje:
   • odběr specifických látek v krvi těhotné v 11. týdnu
   • podrobné ultrazvukové vyšetření specifických parametrů a podrobné morfologie plodu (s ohledem na velikost plodu a přehlednost, která se může u každé těhotné lišit)
   • výpočet rizika základních chromozomálních vad v certifikované aplikaci.
  • Tímto vyšetřením je možno odhalit cca 50 % vrozených morfologických (vývojových) vad a 97 % chromozomálních vad s 10% falešnou pozitivitou (tzn. když test svědčí pro vadu, ale plod je zdráv).

UZ 20+0/21+6 :

 • Základní vyšetření:
  • Počet plodů, vitalita - záznam srdeční aktivity plodu, poloha plodu, výpočet hmotnosti plodu na základě změřených specifických rozměrů. Uložení placenty. Základní morfologické posouzení.
  • Tímto vyšetřením je možno odhalit cca 70 % vrozených tělesných a orgánových vývojových vad.
 • Komplexní UZ vyšetření
  • Tímto vyšetřením je možno odhalit cca 90 % vrozených tělesných a orgánových vývojových vad. Asi 5-10 % vrozených vad plodu se nedá zjistit žádným z vyšetření.

UZ 30+0/32+6 :

 • Počet plodů, vitalita - záznam srdeční aktivity plodu, poloha plodu, výpočet hmotnosti plodu na základě změřených specifických rozměrů.
 • Lokalizace placenty. Zhodnocení množství VP.
 • Poloha plodu.

Prevence aloimunizace Rh negativních žen

 • Chrání Rh-negativní ženy před rozvojem tvorby protilátek proti červeným krvinkám plodu (aloimunizaci), pokud by byl plod Rh-pozitivní (krevní skupina plodu se běžnými technikami vyšetřit nedá). Riziko postižení plodu je pro první graviditu minimální, pro každé následné těhotenství asi o 15-30 % vyšší.
 • Prevence se provádí podáním protilátek v injekční formě, nitrosvalovou injekcí. Injekční látku nelze předem vyzvednout na recept, je uložena ve specifických podmínkách v ordinaci.
 • Spolehlivost prevence je 98 %. Riziko nežádoucích účinků (např. alergické reakce) je 3 %.
 • Postup nelze aplikovat u žen, pokud dostaly protilátky při odběru plodové vody.
 • Variantou prevence je pasivní sledování ev. vzniku protilátek. V tomto případě se nejedná o prevenci ani léčbu onemocnění a v případě jejich zjištění je třeba těhotenství ukončit i v době nezralosti plodu!

Screening IUGR:

 • Vyšetření opožděného vývoje plodu, který je způsobený chronickým nedostatečným zásobením plodu placentou a pupečníkem. Nedostatečné zásobení plodu má za následek nedostatečnou dodávku živin a posléze kyslíku, což může způsobit až trvalé poškození orgánů, zejména mozku. Riziko vzniku opožděného vývoje je 7 %, s věkem stoupá. V případě zjištěného ohrožení plodu je doporučeno porod aktivně vyvolat a těhotenství ukončit.  
 • Vyšetření zahrnuje 20 minut monitoringu srdeční aktivity plodu a děložní aktivity (CTG) a ultrazvukové vyšetření specifických rozměrů a dynamických parametrů plodu a výpočet hmotnosti.
 • Pacientka přijde 30 minut před plánovanou kontrolou.
 • Odpovídající část nevyčerpané péče v případě dřívějšího porodu se nevrací.