Poskytované služby, GDPR

 • preventivní prohlídky
 • antikoncepce - kompletní servis
 • poradna pro ženy v přechodu
 • ultrazvuková diagnostika
 • diagnostika a léčba
  • přednádorových změn děložního čípku
  • poruch udržení moči
  • gynekologických zánětů
  • neplodnosti
 • poradna pro těhotné
  • rizikově těhotné
  • ženy se závažnými chorobami v těhotenství
 • operační výkony  a porody  - nasmlouvány s lůžkovými zařízeními
 • odběry krve k vyšetření

Vybavení ordinace

Ordinace je vybavena jak přístrojově tak odborně na poskytování komplexní péče. Je vybavena ultrazvukovým přístrojem pro zevní i vnitřní vyšetření, které může pacientka simultánně sledovat na monitoru a které umožňuje foto i videodokumentaci vyšetření. Standardem je vybavení k registraci ozev plodu, kolposkop. Přímo v ordinaci je možno provést mikroskopický vyhodnocení poševního prostředí. Pokud to nález vyžaduje je okamžitě odebrána biopsie k mikroskopickému vyhodnocení. Pro předporodní období je k dispozici kardiotokograf pro sledování stavu plodu a známek porodu.
V ordinaci provádíme - jako jedno z mála ambulantních zařízení v ČR - hysteroskopie ve zcela ambulantním režimu.Pro objednání k hysteroskopii je třeba zaslat žádost gynekologa se zdůvodněním. Proveditelnost výkonu je individuálně posouzena lékařem podle této zaslané žádosti objednávajícího lékaře a následně je pacientka kontaktována sestrou a objednána.

Zdravotní pojišťovny

Zdravotnické zařízení Gynera je smluvním zařízením všech zdravotních pojišťoven, které mají v této oblasti své klienty.

Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů (GDPR)

Správce GYNERA s.r.o., se sídlem Václava Rady 1453/15, Praha 5 Zbraslav, 156 00, IČ 27890368 je na základě platného oprávnění k poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.
V souvislosti s poskytováním zdravotní péče jsme povinni o Vás – pacientovi, shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro poskytnutí a vykázání zdravotní péče, přičemž rozsah shromažďovaných osobních údajů vyplývá z platné právní úpravy. Pokud evidujeme Vaše osobní údaje nad rámec povinností, které nám stanoví právní předpis, vyžádáme si vždy předem Váš písemný souhlas.
Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme výhradně v souvislosti s poskytováním zdravotní péče Vaší osobě. Rovněž jsme povinni Vaše osobní údaje sdělovat při vykazování hrazené zdravotní péče a plnění dalších zákonných povinností, například daňové a účetní povinnosti a v rámci hlášení do registrů některých nemocí stanovených zákonem. Vaše osobní údaje sdělujeme oprávněným subjektům a institucím pouze v případech, kdy je nám tato povinnost uložena právním předpisem. Osoby, které mají možnost se s těmito Vašimi osobními údaji seznamovat, jsou rovněž zákonem zavázány k ochraně osobních údajů a povinné mlčenlivosti.
Údaje vedené o Vás ve zdravotnické dokumentaci obsahují zejména skutečnosti nutné pro identifikaci Vaší osoby, údaje o provedených vyšetřeních, případně o zjištěné diagnóze, léčbě, předepsaných léčivých přípravcích, případně zdravotnických prostředcích, výsledcích komplexních a kontrolních vyšetření, eventuálně Váš informovaný souhlas nebo nesouhlas s jednotlivými zákroky a léčbou.
Vaše osobní údaje shromažďujeme po dobu, kterou stanoví právní předpisy. Zejména lze odkázat na vyhlášku č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, která stanoví dobu, po kterou je nezbytné uchovávat zdravotnickou dokumentaci pacienta. Dále lze odkázat na právní předpisy ve vztahu k účetnictví a daňovým povinnostem, které rovněž vymezují archivační dobu, po kterou je nutno písemnosti prokazující poskytnutí zdravotní péče archivovat. V případech plnění smluvní povinnosti, například v případech poskytnutí zdravotní péče, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, evidence Vašich kontaktů v objednávkovém systému aj., shromažďujeme tyto osobní údaje po dobu jednoho roku od doby, kdy Vám přestala být poskytována zdravotní péče naším zdravotnickým zařízením nebo do doby odvolání Vaše souhlasu.

Vaše práva při poskytování zdravotních služeb v souvislosti se shromažďováním osobních údajů

Jako pacient máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Pokud shledáte, že nejsou vedeny osobní údaje správně či jsou nepřesné, máte právo požádat o opravu svých osobních údajů. Rovněž máte právo na výmaz svých osobních údajů v rozsahu dobrovolně poskytnutých osobních údajů, tj. v rámci plnění smluvní povinností. Naopak se nelze domáhat výmazu osobních údajů, které je poskytovatel zdravotních služeb povinen shromažďovat, a to na základě právní povinnosti (povinnost uložená právní předpisem), tj. v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, které Vám poskytuje.
Jako pacient můžete podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je pro území ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).