Zaměstnanci

MUDr. Martin Charvát, Ph.D.

 • narozen 1965 v Mostě
 • fakulta všeobecného lékařství Univerzity Karlovy, Praha
 • promoce 1989
 • 1. atestace v oboru gynekologie a porodnictví - 1992
 • 2. atestace v oboru gynekologie a porodnictví - 1996
 • doktorské postgraduální studium LF UK Plzeň "Rizika a limity laparoskopie v léčbě gynekologických zhoubných nádorů" 2008-2015
 • 1989-1997 - I.gynekologicko-porodnická klinika, Praha
 • 1997-2007 - Gynekologicko-porodnická klinika, FN Motol Praha, odborný asistent 2.lékařské fakulty Univerzity Karlovy
 • 1992 - studijní pobyt, Haarlem, Nizozemí. Hysteroskopické operace
 • 1996 - studijní pobyt, Jena, Německo. Endoskopické operace v onkogynekologii
 • 2001 - studijní pobyt, Lyon, Francie. Onkogynekologické endoskopické a vaginální operace
 • 2006 - 2007 - Visiting professor, McGill University, Montreal, Kanada. Autorizován pro endoskopické operace v onkogynekologii.
 • 20 let publikační a přednáškové aktivity v CR i zahraničí, člen České gynekologicko-porodnické společnosti, European Society for Gynecological Endoscopy, American Association of Gynecologic Laparoscopists

  

  

Doc. MUDr. Blanka Vavřinková,CSc.

 • narozena 1971 v Povážské Bystrici
 • 1989-1995 - Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně
 • promoce 1995
 • 1998 - atestace I. stupně z oboru gynekologie a porodnictví
 • 2002 - atestace II. stupně z oboru gynekologie a porodnictví
 • 2001 - obhajoba kandidátské disertační práce na téma Vliv pervitinu a heroinu na průběh těhotenství
 • 1995-2003 - Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN – sekundární lékař
 • 2003-2012 - 2. LF UK a Gynekologicko-porodnická klinika FN Motol - odborný asistent a vedoucí oddělení
 • 2013 – 2017 – První česká lékařská společnost - gynekolog a porodník
 • 2016 – dosud – Lékařská fakulta UK Hradec Králové – odborný asistent
 • 2013 – dosud – Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem – odborný asistent
 • 2017 – dosud – Gynekologicko-porodnická klinika Masarykovy nemocnice a UJEP, Ústí nad Labem –
 • zástupce přednosty kliniky pro výuku, vědu a výzkum
 • 2017 – dosud – Krajský perinatolog Ústeckého kraje 
 • hlavní oblasti zájmu
  - perinatologie - problematika předčasného porodu
  - problematika drogové závislosti
  - péče o drogově závislé těhotné a těhotné na substituční terapii
  - prenatální diagnostika
 • 2005-2007 – IGA MZ ČR NR 8450-3: Substituce buprenophinem u těhotných závislých na opioidech, její vliv na průběh těhotenství poporodní adaptaci novorozence a sociální adapataci
 • členství v odborných společnostech: ČGPS, Sekce perinatální medicíny ČGPS, ČSL JEP
 • spoluautor monografie Hematologické nemoci a poruchy v porodnictví a gynekologii, Triton 2004
 • autor monografie Návykové látky v těhotenství, Triton 2006
 • 2019 habilitována docentem

 

 

MUDr. David Korecký

 • narozen 1966 v Praze
 • 1988 – 1994 studium medicíny na 3. LF –UK v Praze
 • 1999 I. atestace a 2003 II. atestace z gynekologie a porodnictví
 • Lékařská praxe:
 • gyn.-por. oddělení v nemocnici Frýdlant
 • gyn.-por. oddělení nemocnice v Opočně
 • centrum asistované reprodukce GEST v Praze
 • gynekologická ambulance GYNEM v Praze
  - Zaměření na laparoskopickou a vaginální operativu a asistovanou reprodukci

 

MUDr. Ladislav Hanousek

 • narozen 1944 v Hradci Králové 
 • Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, 1963 - 1969Ladislav Hanousek
 • NsP Jaroměř,  gynekologicko - porodnické oddělení, 1969 - 1970, sekundární lékař
 • OÚNZ Rychnov n.Kn., gynekologicko - porodnické oddělení, 1970 -1975, sekundární lékař
 • OÚNZ Hradec Králové, 1975 - 1979, ambulantní gynekolog
 • KÚNZ Hradec Králové, gynekologicko - porodnická klinika, 1979 – 1985, lékař
 • OÚNZ Pardubice a nástup organizace, primář gynekologicko - porodnického oddělení, 1985 – 2007
 • I.atestace v oboru gynekologie a porodnictví - 1973
 • II.atestace v oboru gynekologie a porodnictví  - 1984
 • Licence pro výkon vedoucí lékař – primář pro obor gynekologie a porodnictví
 • 85 publikací a přednášek na odborných kongresech
 • spoluautor monografie Holub, Kužel : Gynekologická endoskopie, 2005
 • pedagogická činnost:
  • SZŠ Hradec Králové 1977 – 1985, obor všeobecná sestra
  • SZŠ Pardubice 1986 – 2001, obor porodní asistentka
  • Univerzita Pce,Fakulta zdrav. studií, 2002 – 2007, bakalářské studium, obor porodní asistentka
 • člen ČLS JEP, čestný člen ČGPS 2018, Sekce gyn.endoskopie ČGPS, České menopauzální a andropauzální společnosti ČLS JEP

 

 P.A. Helena Buřilová

 • 1987-1991 - Střední zdravotnická škola v Praze, studijní obor dětská sestra, studium ukončeno maturitní zkouškou
 • 1993-1994 - Střední zdravotnická škola v Praze, pomaturitní studium, obor porodní asistentka studium ukončeno maturitní zkouškou
 • 1991-1992 - Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze, Klinika popáleninové medicíny, zdravotní sestra
 • 1992-1995 - Gynekologicko-porodnická klinika FNKV- dětská sestra
 • porodní asistentka
 • 1995-1996 - Gyncentrum, s.r.o. Praha 9 Hloubětín, ambulatní sestra

 

 

 

 Vanda Petržilková

 • 1982/1986 Střední zdravotnická škola Klatovy
 • 1995/1996 Pomaturitní specializační studium DVPZ Brno
 • 1983/1993 sálová sestra ortopedie FN Bulovka
 • 2008 sálová sestra cévní chirurgie Nem. Na Homolce
 • 2010/2015 všeobecná sestra pohotovost Praha 4
 • 2011 certifikovaný kurz pro přípravu mentorů klinické praxe a školitelů specializačního vzdělávání, PF UK Hradec Králové
 • 1993/2014 sálová sestra kardiochirurgie FN v Motole
 • 2014/2015 sálová sestra COS Nemocnice Hořovice

 

 

  Katarina Veselá

 • 1994/1995 NOÚ Bratislava - sestra
 • 1995/1996 SČK Liptovský Mikuláš - pečovatelka,opatrovatelka
 • 1996/1997 FN MOTOL Praha - sestra
 • 1997 ÚVN Praha - sestra
 • 1998/2000 IMP s.r.o. Praha - asistent manager
 • 2000 - 2014 FN MOTOL Praha - sestra
 • PSS (specializační studium) v úseku práce instrumentování na OP sále

 

 

Smluvní pojišťovny